ระบบรายงานผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาสำหรับอาจารย์พิเศษ/ผู้สอนปฎิบัติการ/ผู้ช่วยสอน

  1. จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการรายงานผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน โดยมีการจำแนกเป็นรายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษา
  2. ผู้สอนทุกท่านสามารถดูผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมินได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป
  3. ผู้ดูแลระบบจะทำการปรับปรุงข้อมูลการประเมินการสอนในแต่ละภาคการศึกษาหลังจากการปิดการศึกษานั้น ๆ แล้ว
  4. หากมีข้อสงสัยหรือพบอุปสรรคในการเข้าดูผลการประเมินการสอนย้อนหลังโปรดติดต่อ:

งานประเมินการสอน สถานพัฒนาคณาจารย์ อาคารวิชาการ     0-4422-4659


  แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการสถานพัฒนาคณาจารย์